Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Onze dienstverlening:

al wat plaatsvindt tussen arts en patiënt ...

Vanzelfsprekend geschiedt alles wat er aan onderzoek en behandeling plaatsvindt binnen de geheel eigen, persoonlijke en vaak ook niet te definiëren sfeer van mens tot mens tussen arts en patiënt.

Wanneer een patiënt begrijpt wat er met haar of hem aan de hand is, is dat voor de patiënt vaak letterlijk ‘een zorg minder’. Daarom neemt dokter Korthout voldoende tijd voor uitleg in begrijpelijke taal over de aard van de aandoening, het doel van de behandelingen (ook behandelingen van andere artsen, die nogal eens de tijd niet hadden of namen om begrijpelijke uitleg te geven), enzovoort. Zulke uitleg is een niet onbelangrijk onderdeel van ons zorgaanbod.

Samen met de patiënt wordt binnen mogelijke alternatieven gezocht naar het hulpaanbod dat het beste past en het beste uitvoerbaar is (zie ook onder soorten behandeling, evidence based medicine). Bij elke behandeling die dokter Korthout uiteindelijk adviseert ziet hij er vanzelfsprekend op toe dat die op verantwoorde manier kan worden ingepast in of naast eventuele andere (zogenoemd ‘reguliere’) behandelingen die de patiënt elders krijgt.

soorten behandeling

Dokter Korthout is arts. Al zijn diensten aan patiënten vloeien daaruit voort.

U kunt een consult bij dokter Korthout afspreken indien …

 • u een gezondheidsprobleem heeft waaraan u geholpen wenst te worden
 • u een gezondheidsprobleem heeft waarover u de visie van dokter Korthout wenst te vernemen
 • u zich door een arts medisch moet of wilt laten keuren

Of het nu onderzoek of behandeling betreft, het zal – met in acht neming van eerder genoemde uitgangspunten – steeds geschieden op ‘dokterswijze’. Dokter Korthout legt bij de behandeling (ook) vaak accenten op gebieden die bij andere dokters vaak niet meer vanzelfsprekend aan bod komen, zoals aandacht voor (gezonde) voeding, leefstijl en gewoonten, de sociale context, medische voorgeschiedenis enzovoort. Samen met de patiënt zoekt dokter Korthout naar het meest geschikte alternatief uit de reeks van alle mogelijke voorliggende behandelmethoden.

Ooracupunctuur en acupunctuur gerelateerde therapieën zijn de belangrijkste behandelwijzen die door dokter Korthout vanuit zijn acupunctuur-specialisatie kan toepassen. Dit zijn moderne richtingen in de wereld van de acupunctuur en zijn volop in ontwikkeling.

ooracupunctuur

Op de oorschelp zijn punten te vinden die via het brein in nauwe relatie staan met andere delen van het lichaam. Door onderzoek aan het oor kunnen klachten vaak in een breder verband worden begrepen. Via de oorschelp kunnen klachten (en hun breder verband) worden beïnvloed door geëigende punten te stimuleren. Er kan worden gestimuleerd met (acupunctuurnaald-)prikjes, laser of ander licht, massage, injecties, enzovoort.
(De bekendste ooracupunctuurbehandeling is wel de hulp bij stoppen met roken.)

acupunctuur gerelateerde therapieën

Niet alleen op de oorschelp maar ook elders op het lichaam zijn afspiegelingen van ‘de inwendige mens’ te vinden. Het gegeven dat er op het ene lichaamsdeel informatie kan worden teruggevonden over een ander lichaamsdeel berust op zogenoemde segmentale relaties. Segmentale relaties ontstaan reeds in het embryo in de baarmoeder en blijven levenslang voortbestaan. (Binnen de traditionele (Chinese) acupunctuur wordt bij tenminste een aanzienlijk deel van de behandelingen gebruik gemaakt van zulke segmentale relaties, al worden ze er vaak vanuit het traditioneel Chinese concept beredeneerd en benoemd.) Via segmentale relaties kan er worden behandeld met acupunctuurnaalden, laser of ander licht, injecties, massages, elektrische stimulatie, enzovoort. Ook kunnen er passende oefeningen worden voorgeschreven.

medicamenteuze en overige ondersteuning

Naast voornoemde methoden horen ook adviezen op het gebied van voeding (al dan niet in de vorm van kruiden- of andere voedingspreparaten), eetgewoonten, lifestyle, lichaamsbeweging en uiteraard ook het adviseren of voorschrijven van geneesmiddelen tot de behandelmogelijkheden. Bij het voorschrijven van medicamenten zoekt dokter Korthout bij voorkeur naar de vriendelijkste, minst schadelijke mogelijkheden (waaronder ook homeopatische geneesmiddelen). Toepassing van preparaten maakt veelal wezenlijk deel uit van de behandeling met ooracupunctuur of acupunctuur gerelateerde therapieën.

evidence based medicine ?

Samen met de patiënt zoekt dokter Korthout binnen mogelijke alternatieven naar het hulpaanbod dat het beste bij de patiënt past en het beste uitvoerbaar is. Bij evidence based medicine wordt gestreefd naar de optimale combinatie van drie principes: het best beschikbare bewijs, het klinisch inzicht en oordeel van de behandelaar en waarden en voorkeuren van de patiënt. Wensen en mogelijkheden van de patiënt wegen dan ook zwaar mee bij de keuze voor de uiteindelijke behandeling. Bij elke behandeling die dokter Korthout uiteindelijk adviseert ziet hij er vanzelfsprekend op toe dat die op verantwoorde manier kan worden ingepast in of naast eventuele andere (zogenoemd ‘reguliere’) behandelingen die de patiënt elders krijgt.

Hier moet worden vermeld dat de op deze webstek beschreven en door dokter Korthout vanuit zijn specialisatie toegepaste behandelwijzen – net als vormen van complementaire en/of alternatieve geneeswijzen (CAM) – nog niet algemeen wetenschappelijk aanvaard zijn. Waar wetenschappelijke aanvaarding allengs wél meer het geval is, wordt daaraan in landen om ons heen praktisch gevolg gegeven door acupunctuur een plaats te geven binnen de zorg en zorgvergoeding-systemen. Nederland loopt hierin helaas erg achter bij internationale ontwikkelingen.

Ook mag hier worden vermeld dat veel zogenoemde regulier-medische behandelingen dan wel algemeen zijn aanvaard, terwijl daarvoor toch de ‘evidence’ ontbreekt. De NFU (een koepel van acht Nederlandse academische ziekenhuizen) publiceerde in november 2016 een lijst met 1366 onnodige medische verrichtingen en meldde enkele jaren daarvoor al dat de helft van wat artsen in ziekenhuizen doen niet is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (Trouw, 25 november 2016).
Acupunctuur en CAM worden vanuit ‘regulier-medische’ richting en overheid dus helaas te zeer afgewezen of bestreden op basis van een vermeend gebrek aan evidence, terwijl diezelfde regulier-medische gezondheidszorg in nogal wat gevallen zelf niet blijkt te kunnen voldoen aan de standaard waaraan acupunctuur en CAM in hun ogen zouden moeten voldoen.

medische keuringen

U kunt in onze praktijk terecht voor verschillende keuringen. Klik/tik hieronder op het blokje van uw keuze om de informatie te zien die bij betreffende soort keuring hoort.

belangrijke informatie BIJ ALLE KEURINGEN

Wat voor keuring u ook door dokter Korthout wilt laten verrichten, houd steeds zorgvuldig rekening met het volgende:

 • Zorg er voor tijdig een afspraak te hebben gemaakt. Dit met het oog op tijd die kan verstrijken bij de eventuele afhandeling van de keuring door derden.
 • Als u reeds keuringsformulieren heeft ontvangen of gedownload, lees deze dan ruim tevoren zorgvuldig door, zodat u weet wat er precies van u verlangd wordt zoals het invullen van een eigen verklaring, het verzamelen van informatie over uw eventuele medicijngebruik enzovoort. Als iets u niet duidelijk is, vraag dan uitleg van de organisatie die u vraagt zich te laten keuren.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar de keuring (liefst paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument en in geval van een rijbewijskeuring natuurlijk uw rijbewijs).
 • Neem alle keuringsbescheiden mee ter keuring. Als uit de bescheiden blijkt dat u daarop zelf dingen moet invullen, zorg dan dat u die heeft ingevuld voor u ter keuring komt. Plaats indien dat wordt gevraagd ook uw handtekening.
 • Vraag voorafgaand aan de keuring uw apotheek om een geprint overzicht van de medicijnen die u in de afgelopen 12 maanden heeft gebruikt en neem dat overzicht mee ter keuring.
 • Als daarom in de keuringsbescheiden wordt gevraagd: neem een potje ochtendurine mee; een urinepotje kunt u verkrijgen in de drogisterij, apotheek of eventueel aan de balie van onze praktijk.
 • Als daarom in de keuringsbescheiden wordt gevraagd: zorg dat u nuchter ter keuring verschijnt, met het oog op voor bepaald bloedonderzoek nuchter af te nemen bloed.

Uitsluiting van zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO)
Het is van belang te weten dat wij voor keuringen in opdracht van derden (zoals een vervoersmaatschappij, transportbedrijf, busonderneming enz.) de zogenoemde zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers uitsluiten, omdat wij per 1 januari 2016 geen ZVO-polis meer aanhouden die deze onverhoopte schade dekken zou. Indien een keuringskandidaat zich in opdracht van een derde door dokter Korthout zou willen laten keuren, overlegt de kandidaat tevoren liefst met die opdrachtgever of die instemt met een keuring door een arts die ZVO uitsluit.

belangrijke nadere informatie bij ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN

Voor elke soort rijbewijskeuring kunt u doorgaans op korte termijn terecht in onze praktijk. Keuringen geschieden steeds op afspraak. Wij zorgen voor een snelle rapportage aan het CBR. Wanneer men ter keuring de ZD-code(s) meebrengt die eerder door het CBR zijn toegezonden, kan het keuringsdossier via ZorgDomein direct digitaal worden aangeleverd aan het CBR. Dit helpt de afhandeling door het CBR te bekorten.

Voorbereiding
Gelieve voorafgaand aan de keuring bij uw apotheek een geprint overzicht te vragen van alle medicamenten die u in de afgelopen twaalf maanden heeft gebruikt. (Let op: dit is een uitgebreider overzicht dan het medicijnpaspoort van uw huidig medicijngebruik.)
Let er ook op uw rijbewijs mee te nemen naar uw keuring.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Het CBR verlangt voorafgaand aan het verstrekken van een (nieuw) rijbewijs een Gezondheidsverklaring. Aan de hand daarvan bepaalt het CBR of er ook nog een medische keuring moet plaatsvinden. Een medische keuring is standaard vereist voor mensen van 75 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen. Zo’n keuring lijkt soms een spannende of hinderlijke horde die genomen moet worden. Maar het is goed te weten dat het CBR er niet op uit is om mensen n.a.v. een keuring het rijbewijs af te pakken. In tegendeel: het CBR doet zijn best om ervaren bestuurders met afwijkingen of gebreken – als dat verantwoord is, en desnoods met aanpassingen of onder voorwaarden – het rijbewijs te laten behouden. Voor verschillende groepen bestuurders kunnen ook verschillende criteria gelden.

Beslissing omtrent rijgeschiktheid
De beslissing of uw rijbewijs wel of niet wordt afgegeven of verlengd wordt niet genomen door de keurende arts maar door de arts van het CBR. De mogelijkheid bestaat dat het CBR, op basis van het keuringsverslag, u vraagt zich op een onderdeel nog nader te laten keuren door bijvoorbeeld een oogarts, internist, cardioloog of een andere specialist. Het kan ook vóórkomen dat het CBR uw praktische rijgeschiktheid wil vaststellen met een testrit. Daarom is het belangrijk om uw keuring tijdig – liefst tenminste 4 maanden voor het verlopen van uw huidige rijbewijs – te laten plaatsvinden.)U zult begrijpen dat allereerst een goed keuringsrapport nodig is om extra onderzoek te vermijden of – indien nodig – mogelijk te maken.

Een gedegen en zorgvuldige keuring
Dokter Korthout heeft een cursus gevolgd van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het CBR. Op basis daarvan verricht hij de keuringen zoals het hoort: gedegen en zorgvuldig. Voor een rijbewijskeuring wordt doorgaans een vol uur uitgetrokken en die tijd is in de meeste gevallen ook nodig, wil er geen afbreuk worden gedaan aan de kwaliteit van de keuring en aan de beste kansen om verantwoord te kunnen (blijven) autorijden. Er hoort meer te worden gevraagd en onderzocht dan men kijkend naar het keuringsformulier zou vermoeden.Er worden u signaalvragen gesteld over eventueel doorgemaakte ziekten of aandoeningen, uw psychisch functioneren, gebruik van geneesmiddelen en andere stoffen die het reactievermogen zouden kunnen beïnvloeden. Bij bepaalde ziekten of gebreken moet de keuringsarts daarover nog nadere vragen stellen. Bij het lichamelijk onderzoek wordt er tenminste aandacht geschonken aan de nek, de rug, de ledematen, de oogbewegingen, het gezichtsveld, de gezichtsscherpte, het gehoor, het evenwichtsgevoel, de stabiliteit, de bloeddruk, het hartritme en eventuele hartklep-gebreken. Ook wordt beoordeeld of er tekenen zijn van achteruitgang van hersenfuncties. Tenslotte volgt nog onderzoek van uw urine. De rijbewijskeuring door Natuurlijkbeter Artsenpraktijk is grondig, uitgebreid, eigenlijk gewoon zoals die overal hoort te zijn. Daarmee krijgt de rijbewijskeuing het karakter van een globale check-up. Niet zelden komen er tijdens een goed uitgevoerde rijbewijskeuring zaken aan het licht die tot dan toe niet bekend waren. Nadat ze op de keuring bekend zijn geworden, kunt u er uw huisarts over informeren, zodat die u zo nodig verder vervolgen kan. Daarmee biedt een zorgvuldig uitgevoerde rijbewijskeuring u dus een stukje preventieve geneeskunde. U krijgt extra waar voor hetzelfde geld.

Over de kosten voor een rijbewijskeuring
Als u de prijs die u voor een keuring moet betalen vergelijkt met wat u bijvoorbeeld per uur betaalt aan een vakman van een installatiebedrijf, zult u beamen dat een keuring door dokter Korthout niet duur is (zie elders op deze webstek de informatie over tarieven). Omdat dokter Korthout noodzakelijkerwijs doorgaans veel meer tijd voor de rijbewijskeuring uittrekt van veel andere artsen, kan het zijn dat u bij Natuurlijkbeter Artsenpraktijk een wat hogere prijs betaalt dan u bij anderen zou afrekenen. Het verschil kan soms alleen al ontstaan doordat andere artsen onterecht niet altijd het hoge btw-tarief heffen, dat sinds 2008 over declaraties voor keuringen moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Wij rekenen voor een rijbewijskeuring A-BE een tarief dat altijd een stuk lager is dan het maximumtarief dat daarvoor door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

rijbewijskeuring personenauto (BE) of motorfiets (A)

U heeft bij het CBR een aanvraag lopen voor een (nieuw) rijbewijs, bijvoorbeeld omdat:

–  u binnenkort 75 jaar wordt

–  u 75+ bent en uw rijbewijs A/B/BE binnenkort verloopt

–  u een aandoening heeft, maar ook bestuurder van een motor of auto wilt worden of blijven

U heeft inmiddels al (digitaal of op papier) uw Gezondheidsverklaring opgestuurd aan het CBR en u heeft bericht terug ontvangen dat u gekeurd moet worden.

U kunt voor een rijbewijskeuring doorgaans op korte termijn terecht in onze praktijk. Wij zorgen voor een snelle rapportage aan het CBR.

Een aanvraag voor (vernieuwing van) een rijbewijs wordt door het CBR sneller afgehandeld wanneer die digitaal via mijncbr.nl wordt ingediend. Natuurlijkbeter Artsenpraktijk kan een bijdrage leveren aan zo’n snellere afhandeling door een keuringsdossier digitaal in te zenden via ZorgDomein. Daarvoor hebben we dan de ZD-code(s) nodig die het CBR toestuurt wanneer een (nieuw) rijbewijs is aangevraagd. Een digitaal ingezonden keuringsverslag kan men zelf achteraf terugzien in mijn.cbr.nl.

Keuringen geschieden steeds op afspraak. Wanneer men een afspraak voor een keuring heeft gemaakt sturen we  een e-mail met alle belangrijke informatie die men voorafgaand aan de keuring moet weten.

Neem op een rijbewijskeuring de volgende zaken mee: alle keuringsbescheiden, uw rijbewijs of een ander indentiteitsbewijs, een potje ochtendurine en een overzicht van de geneesmiddelen die de afgelopen 12 maanden ziijn gebruikt.

Zie ook de informatie onder het blokje belangrijke informatie bij ALLE KEURINGEN en onder het blokje belangrijke nadere informatie bij ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN.

rijbewijskeuring bus of vrachtwagen (CDE)

U wilt uw rijbewijs laten verlengen, bijvoorbeeld omdat:

–  u binnenkort 75 jaar wordt

–  u 75+ bent en uw rijbewijs C/CD/D/DE binnenkort verloopt

–  u een aandoening heeft, maar ook bestuurder van een bus of vrachtwagen wilt worden of blijven

U heeft op het gemeentehuis een Eigen Verklaring van het CBR gehaald en daaruit blijkt dat u gezien moet worden door een arts omdat:

–  u in uw Eigen verklaring op een of meer plaatsen ‘ja’ heeft moeten aankruisen,

–  er naast uw Eigen verklaring ook een geneeskundig verslag voor de rijbewijskeuring (door een arts) moet worden ingevuld, of

–  er naast uw Eigen verklaring ook een geneeskundig verslag voor de rijbewijskeuring CDE moet worden ingevuld door een aan een arbodienst verbonden arts*, of

–  u een ziekte of aandoening heeft waarvoor een aantekening van of een keuring door een arts nodig is voordat u een rijbewijs kunt aanvragen of vernieuwen.

In al die gevallen kunt u doorgaans op korte termijn terecht in onze praktijk.
Keuringen geschieden steeds op afspraak.
Wij zorgen voor een snelle rapportage aan het CBR, door onszelf of via ons door een bedrijfs/arbo-arts.Keuringen voor rijbewijs CDE en eventuele chauffeurskeuringen voeren wij uit in een verlengde-arm-constructie met een bedrijfs-/arbo-arts. (Op het tarief voor die keuringen hebben wij zelf geen invloed. (Vraag ons gerust om nadere gegevens hieromtrent.)

Gelieve voorafgaand aan de keuring bij uw apotheek een geprint overzicht te vragen van alle medicamenten die u in de afgelopen twaalf maanden heeft gebruikt. (Let op: dit is een uitgebreider overzicht dan het medicijnpaspoort van uw huidig medicijngebruik.)

Neem uw rijbewijs mee naar de keuring.

Zie ook de informatie onder het blokje belangrijke informatie bij ALLE KEURINGEN en onder het blokje belangrijke nadere informatie bij ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN.

keuring voor buurtbus-chauffeurs

Wie als vrijwilliger chauffeur op de Buurtbus is, moet op gezette tijden een verklaring van een arts bekomen. Voor zo’n verklaring kan worden afgegeven moet de betrokkene uiteraard een keuring ondergaan. De keuring is qua inhoud identiek aan de keuring die wordt uitgevoerd voor rijbewijs BE.

Zie voor uw voorbereiding op zo’n keuring dan ook hetgeen te lezen valt onder de volgende kopjes:

–  rijbewijskeuring personenauto (BE) of motorfiets (A)

–  belangrijke nadere informatie bij ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN

–  belangrijke informatie bij ALLE KEURINGEN

keuring voor vormen van sportbeoefening

Voor verschillende vormen van sportbeoefening binnen het verband van een vereniging of onder auspiciën van een sportbond is een certificaat vereist. Voor aanvraag of vernieuwing van zo’n certificaat wordt nogal eens een medische keuring verlangd.

Zo’n keuring behelst dan vaak het doornemen van een tevoren door u ingevulde eigen verklaring en waar nodig doorvragen op elementen daaruit, navraag over ziekten en gezondheid op functiegebieden van lichaam en geest die van belang zijn voor de betreffende sportbeoefening, medicijngebruik, roken, alcohol en drug-gebruik, de medische voorgeschiedenis van betrokkene en een algemeen lichamelijk onderzoek. Soms wordt laboratoriumonderzoek van urine en/of bloed verlangd.

Wat precies voor de keuring wordt verlangd, kunt u lezen in de keuringsdocumenten. Als u die niet al op papier heeft ontvangen, kunt u ze waarschijnlijk downloaden van de web-pagina van de betreffende sportbond.

Als de vereisten voor een verlangde keuring niet uitgaan boven die van een algemene medische basiskeuring, kunnen wij die keuring verrichten. Wanneer u voor een keuring bij ons op afspraak verschijnt, neemt u dan de benodigde keuringsformulieren mee en zorg ervoor dat u tevoren alvast niet alleen uw persoonsgegevens heeft ingevuld, maar ook de vragen bij de eigen verklaring.

Mocht u twijfelen of Natuurlijkbeter – arstenpraktijk de door u benodigde keuring zou mogen of kunnen verrichten, mailt u ons dan de keuringsbescheiden. Aan de hand daarvan kunnen wij u laten weten of wij de keuring voor u kunnen verrichten.

keuring voor een verzekering

Wanneer u een verzekeringsproduct wilt aanschaffen, zoals bijvoorbeeld een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, moet u daarbij in de meeste gevallen een eigen verklaring over uw gezondheidstoestand en uw medisch verleden invullen. De verzekeringsmaatschappij kan verder naar aanleiding van uw eigen verklaring of soms ook zonder meer een medische keuring verlangen.

Zo’n (‘huisartsen’-)keuring behelst dan vaak het doornemen van uw eigen verklaring en waar nodig doorvragen op elementen daaruit, uitgebreide navraag over ziekten en gezondheid op alle functiegebieden van lichaam en geest, medicijngebruik, roken, alcohol en drug-gebruik, de medische voorgeschiedenis van betrokkene en diens naaste familieleden en een algemeen lichamelijk onderzoek. Soms wordt laboratoriumonderzoek van urine en/of bloed verlangd. In het geval van een ‘internisten’-keuring vraagt de verzekeringsmaatschappij naast al het voorgaande ook een elektrocardiogram of een röntgenfoto van de borstkas en een uitgebreider bloed- en urineonderzoek.

De verzekeringsmaatschappij is de opdrachtgever voor de keuring, en zal dan ook de kosten voor zo’n keuring moeten voldoen. De te keuren kandidaat voor het verzekeringsproduct mag – op grond van diens recht op vrije artsenkeuze – zelf de keurende arts kiezen.

Op verzoek van de te keuren persoon kunnen wij een (‘huisartsen’-)keuring verrichten.

Hierbij is van belang te weten dat wij voor keuringen in opdracht van derden (zoals een verzekeringsmaatschappij) de zogenoemde zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers uitsluiten, omdat wij per 1 januari 2016 geen ZVO-polis meer aanhouden die deze onverhoopte schade dekken zou. Indien een keuringskandidaat zich in opdracht van een derde door dokter Korthout zou willen laten keuren, overlegt de kandidaat tevoren liefst met die opdrachtgever of die instemt met een keuring door een arts die ZVO uitsluit.

individuele medische check-up

We kunnen een individuele medische check-up uitvoeren, eventueel toegesneden op uw wensen en binnen de mogelijkheden die we u kunnen bieden.

Zo’n onderzoek kan plaatsvinden om aan de vraag van (sommige) mensen te voldoen, maar ook om gezondheidsrisicofactoren in kaart te brengen die via leefwijze of behandeling te veranderen zijn. Na een eerste onderzoek kan blijken of en hoe vaak een herhaling van het onderzoek zinnig zou kunnen zijn, dit ook rekening houdend met de eventuele kosten welke dit voor u met zich mee brengt.
Uiteraard gaat het om een inschatting van beïnvloedbare risicofactoren. Uit onderzoek is gebleken dat het niet zinnig is om alles maar te screenen en na te kijken en dat garanties voor het leven niet altijd te geven zijn.

Vraag gerust naar de mogelijkheden en we proberen u van dienst te zijn.

overige keuringen, beoordelingen en rapportages

Buiten de voornoemde keuringen kunnen we keuringen verrichten voor:

–  een verblijf in het buitenland

–  een adoptieprocedure

–  enzovoort

Daarbij zijn bepalingen die staan vermeld in de keuringsbescheiden uiteraard richtinggevend.

 

We verzorgen ook medische beoordelingen, inschattingen en bijbehorende rapportage zoals ten behoeve van een juridisch traject tot plaatsing onder mentorschap of curatele.

dossierbeoordelingen, advisering enzovoort

Op verzoek kunnen we een medisch dossier beoordelen, zoals bijvoorbeeld voor advocaten in letselschadezaken. Uiteraard kunnen we dit ook voor particulieren doen. In dit laatste geval hoort daarbij ook uitleg van medische terminologie enzovoort. Dossierbeoordeling kan indien gewenst ook worden gevolgd door advisering.

Waarom zou u ons om raad vragen?

Zomaar een aantal redenen waarom u van onze diensten gebruik zou willen maken:

 • Een van onze cliënten/patiënten heeft u op ons geattendeerd.
 • Uw huisarts, specialist of andere zorgprofessional heeft u geadviseerd ons te raadplegen.
 • U heeft gezondheidsproblemen waarvoor u elders (nog) onvoldoende bevredigende oplossing hebt kunnen realiseren.
 • U wilt een rijbewijskeuring waarbij geen enkele concessie wordt gedaan aan de kwaliteit.
 • U wilt de gelegenheid krijgen om in alle rust uw probleem aan een arts te kunnen voorleggen.
 • U wilt een zo vriendelijk mogelijke en zo min mogelijk belastende behandeling van uw kind met gezondheidsklachten.
 • U wilt uw klachten graag in een breder verband laten beoordelen.
 • U heeft goede ervaringen met (oor-)acupunctuur of andere natuurlijk-vriendelijke behandelmethoden.
 • U bent gezond en wilt met natuurlijke ondersteuning proberen zo gezond mogelijk te blijven.
 • Al uw persoonlijke motivaties …
0
JAREN MENS- EN MILEUVRIENDELIJKE DIENSTVERLENING
0
ERELID NEDERLANDSE ARTSEN ACUPUNCTUUR VERENIGING
0
WINNAAR VAN DE NPVA-PRUIMENBLOESEMPRIJS