Natuurlijkbeter

Wij leveren medische zorg,

wij ondersteunen bij stoppen met roken,

wij verzorgen onderwijs

en wij organiseren bibliodrama.

english natuurlijkbeter
español natuurlijkbeter
français natuurlijkbeter
deutsch natuurlijkbeter
laaggeletterd mindergeletterd
KVBM_wit_iedereen_welkom

Klik/tik hieronder op het onderwerp van uw keuze om verder te gaan.

Natuurlijkbeter: natuurlijk beter !

Waar u de nadruk ook legt,
het is altijd goed.
Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter

Natuurlijkbeter ARTSENPRAKTIJK

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

De praktijk van A.C.F.M. (Toine) Korthout, arts.
Wij nemen de tijd voor u. Wij zien in elke patiënt de mens in plaats van ‘een geval’ of slechts ‘een klacht’. Samen met u proberen we te komen tot een zo natuurlijk en vriendelijk mogelijke benadering van uw gezondheidsprobleem.

Natuurlijkbeter ROKENSTOPPEN

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter rokenstoppen

Gefeliciteerd! U denkt erover te gaan stoppen met roken, of u wilt er tenminste wat meer over weten. Hier vindt u niet alleen interessante dingen over het roken en het stoppen met roken. Wij geven u ook tips die kunnen bijdragen aan een succesvolle stoppoging. Natuurlijk bieden wij ook professionele ondersteuning bij het stoppen met roken.

Natuurlijkbeter ONDERWIJS

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

Natuurlijkbeter organiseert cursussen en nascholing voor artsen en andere zorgprofessionals, ontwikkelt onderwijs op hbo-niveau voor opleidingsinstituten en verzorgt dat onderwijs aan studenten en cursisten van die instituten. Op verzoek of op ons eigen initiatief verzorgen we ook praktische cursussen aan ‘leken’ zoals reanimatie met AED of natuurgeneeskundige eerste hulp.

Natuurlijkbeter BIBLIODRAMA

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Bibliodrama is een bijzondere en verrassende activiteit waarbij mensen samenkomen rond verhalen. Spelenderwijs verkent u een verhaal, misschien ook andere deelnemers aan het spel, maar vooral uzelf! Bibliodrama is elke keer opnieuw heel verrassend bijzonder! Natuurlijkbeter organiseert en verzorgt zelf of op uw verzoek een professioneel bibliodrama.

ENGLISH

vlag engels natuurlijkbeter

MEDICAL PRACTICE

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Natuurlijkbeter – artsenpraktijk is the practice of A.C.F.M. (Toine) Korthout, MD.
We take time for you. First of all we consider a patient as a person, rather than a ‘case’ or a ‘complaint’.
Together with you we try to aproach your health problem as natural and friendly as possible.

We speak English.

 

Please contact us in case you would like further information:

Office hours (desk and phone):
Tuesday: 09:00-12:00 AM; 14:00-17:00 PM;
Wednesday: 09:00-12:00 AM; 14:00-17:00 PM;
Thursday: 09:00-12:00 AM; 14:00-17:00 PM;
Friday: : 09:00-12:00 AM

Phone number: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Click/tick at the logo image al the left to proceed to all the information in Dutch.

SMOKING CESSATION

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter rokenstoppen

Congratulations! You consider to quit smoking, or at least you want to know more about it. Here you don’t only find interesting things about smoking and smoking cessation, We also give tips that might contribute to the success of your cessation attempt. Of course we also offer professional help to smoking cessation.

 

Please contact us in case you would like further information:
Phone number: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Click/tick at the logo image al the left to proceed to all the information in Dutch.

EDUCATION

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

Natuurlijkbeter – onderwijs organises courses and CVT for physicians and other health care professionals, develops education at hbo-level for certain schools and provides education to students of these schools. On demand or at our own initiative we organize practical courses for leans, e.g. in CPR and the use of an AED, or naturopathic first aid.

 

Please contact us in case you would like further information:
Phone number: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

 

Click/tick at the logo image al the left to proceed to all the information in Dutch and partly in English.

BIBLIODRAMA

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Bibliodrama is an amazing activity where people gather around stories. While playing, you explore the story, maybe other participants in the play, but most of all yourself! In every occasion Bibliodrama appears to be surprising and challenging. Natuurlijkbeter – bibliodrama organises and conducts Bibliodrama professionally, also at your demand.

 

Please contact us in case you would like further information:
Phone number: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Click/tick at the logo image al the left to proceed to all the information in Dutch.

ESPAÑOL

vlag spaans natuurlijkbeter

PRÁCTICO MÉDICO

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Natuurlijkbeter – artsenpraktijk es el práctico del médico A.C.F.M. (Toine) Korthout, MD.
Le ofrecemos consultos en tranquilidad y sín prisa. Consideramos cada paciente una persona, más que sólo <<un caso>> o <<una problema>>. Junto con Usted esforzamos a entrar en sus cuestionea en una manera más natural y más suave.

El médico habla español.

 

Por favor contactanos si hay necesidad de más informaciones.

Horarios (recepción y teléfono):
martes: 09:00-12:00 AM; 14:00-17:00 PM;
miercoles: 09:00-12:00 AM; 14:00-17:00 PM;
jueves: 09:00-12:00 AM; 14:00-17:00 PM;
viernes : 09:00-12:00 AM

Número teléfono: (+31)  183  302651

Correo electronico: info@natuurlijkbeter.com

 

Tecla al imagen a la izquierda para seguir a toda información en holandés.

ABANDONAR EL FUMAR

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter rokenstoppen

Enhorabuana!! Usted considera abandonar el fumar; por lo menos usted y quiere informarse. Natuurlijkbeter – rokenstoppen le ofrece no sólo datos interesantes en cuenta del abandonar, sino también avisos que pueden artibuir a un esfuerzo efectivo y exitoso. Sobre todo le ofrecemos un apoyo profesional al abandonar el fumar.

 

Por favor contactanos si hay necesidad de más informaciones.
Número teléfono: (+31)  183  302651
Correo electronico: info@natuurlijkbeter.com

Tecla al imagen a la izquierda para seguir a toda información en holandés.

EDUCACIÓN

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

Natuurlijkbeter – onderwijs organiza cursos para médicos y otros profesionales de salud, produce educación al nivel <<hbo>> para varias escuelas y la realiza formación para estudiantes de estas escuelas. También realizamos cursos prácticos para <<laicos>>, pro ejemplo de reanimación cardiopulmonar con DEA o de los primeros auxilios naturales.

 

Por favor contactanos si hay necesidad de más informaciones.
Número teléfono: (+31)  183  302651
Correo electronico: info@natuurlijkbeter.com

Tecla al imagen a la izquierda para seguir a toda información en holandés.

BIBLIODRAMA

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Bibliodrama es una actividad maravillosa dónde gente se une en un juego de historias. Jugando usted explora una historian quizas explora otros participantes, pero por supoesto usted explora su misma persona! Bibliodrama cada vez es sorprendente y especiál. Natuurlijkbeter – bibliodrama organiza y realiza un bibliodrama profesional, también a su voluntad y solicitud.

 

Por favor contactanos si hay necesidad de más informaciones.
Número teléfono: (+31)  183  302651
Correo electronico: info@natuurlijkbeter.com

Tecla al imagen a la izquierda para seguir a toda información en holandés.

FRANÇAIS

vlag frans natuurlijkbeter

CABINET MÉDICAL

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Natuurlijkbeter – artsenpraktijk est le cabinet médical du médecin A.C.F.M. (Toine) Korthout, MD. Nous vous offrons des consultes en tout tranquilité es sans hâte. Nous envisageons chaque patient comme une personne, au lie d’en `cas’ ou d’une ‘problème’. Ensemble avec vous nous essayons d’adresser vos questions médicales a une manièreplus naturel et plus gentil.

Le médecin parle français.

 

S’il vous plaît contactez-nous si vous avez besoin de plus informations.

Horaires (reception et téléphone):
mardi: 09:00-12:00; 14:00-17:00;
mercredi: 09:00-12:00; 14:00-17:00;
jeudi: 09:00-12:00; 14:00-17:00;
vendredi: 09:00-12:00

Téléphone: (+31)  183  302651

E-mail: info@natuurlijkbeter.com

 

Cliquez à l’image à la gauche pour suivre aux toutes informations en hollandais.

ARRÊTER LE FUMER

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter rokenstoppen

Félicitations! Vous considerez de arrêter le fumer; au moins vous voulez vous informer. Natuurlijkbeter – rokenstoppen vous offre pas seulement des faits interessants mais aussi des avis qui peuvent contribuer a une essaie effective avec succes.. Surtout nous offrons une aide profesionelle au arrêter le fumer.

 

S’il vous plaît contactez-nous si vous avez besoin de plus informations.
Téléphone: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Cliquez à l’image à la gauche pour suivre aux toutes informations en hollandais.

EDUCATION

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

Natuurlijkbeter – onderwijs organise des courses et de l’education postacademique pour des médecins et des autres professionels médicaux, développe de l’éducation au nivel ‘hbo’ pour plusieres écoles et y forme ses étudients. À la demande ou à propre initiative nous organisins des courses practiques pour un publique générale, par example en réanimation au DEA ou en premiers secours naturels.

 

S’il vous plaît contactez-nous si vous avez besoin de plus informations.

Téléphone: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Cliquez à l’image à la gauche pour suivre aux toutes informations en hollandais (et partiellement en anglais).

BIBLIODRAMA

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Bibliodrama est une activité spéciale et surprenante ou des gens se rencontrent autour des histoires. En jouant, vous eplorez l’histoire, peut-être des autres particpants, mais sutrout vous exploorez vous même! 1A chaque ocasion Bibliodrama est très stimulante et surprenante. Natuurlijkbeter – bibliodrama organise et exécute un bibliodrama professionel, aussi à votrde demande.

 

S’il vous plaît contactez-nous si vous avez besoin de plus informations.
Téléphone: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Cliquez à l’image à la gauche pour suivre aux toutes informations en hollandais.

DEUTSCH

vlag duits natuurlijkbeter

ÄRTZTLICHE PRAXIS

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Natuurlijkbeter – artsenpraktijk ist der Praxis von A.C.F.M. (Toine) Korthoutarzt.
Wir sehen Patienten vor allem an wie ein Mensch, statt ein Fall oder eine Beschwerde.
Zusammen mit Ihnen versuchen wir Ihr Gesundheitproblem so natürlich und freundlich wie möglich zu begegnen. Ohrakupunktur gehört zu den möglichkeiten.

Der Arzt spricht deutsch.

 

Bitte befragen Sie uns falls Sie weitere Auskünfte bedürfen.

Geschäftszeiten (Emfang und  Telefon):
Dienstag: 09:00-12:00; 14:00-17:00;
Mitwoch: 09:00-12:00; 14:00-17:00;
Donnerstag: 09:00-12:00; 14:00-17:00;
Freitag: 09:00-12:00

Telefonnummer: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Drücken Sie auf dem Bild links um weiter zu gehen zu den weieten Informationen auf Niederländisch.

RAUCHEN AUFHÖREN

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter rokenstoppen

Glückwünsche! Sie überlegen sich das Rauchen hinter sich zu lassen. Zu mindestens wollen Sie mehr davon wissen. Sie finden hier nicht nur interessante Daten zu Rauchen und Aufhören. Wir bieten auch Tips zum Beitrag an einem guten Versuch das Rauchen zu verlassen. Natürlich bieten wir auch professionelle Unterstüzung beim Aufhören zu Rauchen.

 

Bitte befragen Sie uns falls Sie weitere Auskünfte bedürfen.

Telefonnummer: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Drücken Sie auf dem Bild links um weiter zu gehen zu den weieten Informationen auf Niederländisch.

UNTERRICHT

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

Natuurlijkbeter – onderwijs organisiert Kurse uns Nachschulung für Ärzte und andere Gesundheitprofessionals, entwickelt Unterricht auf HBO-Stand für verschiedene Schüle und lehrt ihren Studenten. Wir organisieren selbst oder auf Anfrage praktische Kurse für Laien, beispielsweize Reanimation, mit AED und nat:urliche Erste Hilfe.

 

Bitte befragen Sie uns falls Sie weitere Auskünfte bedürfen.

Telefonnummer: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Drücken Sie auf dem Bild links um weiter zu gehen zu den weieten Informationen auf Niederländisch (und teilweise auch auf Englisch).

BIBLIODRAMA

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Bibliodrama ist eine ganz tolle Aktivität in dem Leute sich um Geschichte treffen. Während des Spieles entdechen Sie die Geschichte, vielleicht Mitspieler, aber sicherlich Ihr Selbst. Bibliodrama ist immer wieder Überraschend und herausfordernd. Natuurlijkbeter – bibliodrama organisiert und begleitet Bibliodrama professionel, auch auf Anfrage.

 

Bitte befragen Sie uns falls Sie weitere Auskünfte bedürfen.

Telefonnummer: (+31)  183  302651
E-mail: info@natuurlijkbeter.com

Drücken Sie auf dem Bild links um weiter zu gehen zu den weieten Informationen auf Niederländisch.

SAMENVATTING VOOR MINDERGELETTERDEN

laaggeletterd mindergeletterd

ARTSENPRAKTIJK

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter artsenpraktijk

Natuurlijkbeter – artsenpraktijk

 

Dit is de praktijk van dokter Korthout.

We nemen de tijd voor u.
We zien u niet als geval maar als een mens.

 

Dokter Korthout bekijkt en behandelt u als arts.
Samen met u zoekt hij naar de vriendelijkste oplossing van uw probleem.
Als het kan ook zo natuurlijk mogelijk.
Dat kan bijvoorbeeld met acupunctuur.
Kleine prikjes in de oorschelp kunnen helpen tegen verschillende klachten.
We kunnen ook advies geven over eten, drinken, gewoonten en zo.
We kunnen ook tabletten of druppels voorschrijven.

 

Wilt u meer weten?
Bel ons dan even op of stuur ons een mailtje.
Ons telefoonnummer is 0183 – 30 26 51.
Ons mailadres is info@natuurlijkbeter.com.

 

Wanneer zijn we open?

dinsdag:
op de morgen van 9 tot 12 uur
en op de middag van 2 tot 5 uur

woensdag:
op de morgen van 9 tot 12 uur
en op de middag van 2 tot 5 uur

donderdag:
op de morgen van 9 tot 12 uur
en op de middag van 2 tot 5 uur

vrijdag:
alleen op de morgen van 9 tot 12 uur

 

Is de rest van onze internet-pagina’s wat moeilijk voor u?
Vraag dan of iemand u wil helpen ze te bekijken.
U mag natuurlijk ook even bellen als u wat wilt weten.
Dan geven we u graag uitleg!

STOPPEN MET ROKEN

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Heel goed van u!

U wilt meer weten over stoppen met roken.
Misschien denkt u zelfs wel over stoppen met roken.

Op de internet-pagina’s ROKENSTOPPEN komt u interessante dingen tegen.
Weetjes over tabak en roken.
Vooral wat er goed is aan niet roken.
Wist u dat je bijvoorbeeld heel veel geld overoudt als je niet meer rookt?
We leggen ook uit waarom roken slecht is voor gezondheid en natuur.

Als wilt stoppen met roken kunnen wij u daarbij helpen.

Wilt u meer weten?
Bel ons dan even op of stuur ons een mailtje.
Ons telefoonnummer is 0183 – 30 26 51.
Ons mailadres is info@natuurlijkbeter.com.

 

Is de rest van onze internet-pagina’s wat te moeilijk voor u?
Vraag dan of iemand u wil helpen ze te bekijken.
U mag natuurlijk ook even bellen.
Dan geven we u graag uitleg!

ONDERWIJS

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter onderwijs

We organiseren verschillende soorten cursussen.

Dokter Korthout is leraar aan twee scholen waar je leert voor therapeut.
Hij geeft ook cursussen voor andere dokters, voor therapeuten of voor studenten.

Als u meer wilt wetem, stuur ons dan een mailtje op info@natuurlijkbeter.com.
Bellen kan natuurlijk ook: 0183 – 30 26 51.

BIBLIODRAMA

Korthout logo natuurlijk natuurlijkbeter bibliodrama

Bibliodrama is een spel.
Dokter Korthout kan dat spel begeleiden.

Het gaat om een spel rond een verhaal.
Mensen spelen het verhaal niet na.
Onder leiding van dokter Korthout duiken ze er heel creatief in.
Ieder die er aan mee doet is steeds heel verrast …
Je leert veel over het verhaal.
En je leert nog mee over jezelf.

Wilt u meer weten?
Bel ons dan even op of stuur ons een mailtje.
Ons telefoonnummer is 0183 – 30 26 51.
Ons mailadres is info@natuurlijkbeter.com.

Is de rest van onze internet-pagina’s wat te moeilijk voor u?
Vraag dan of iemand u wil helpen ze te bekijken.
U mag natuurlijk ook even bellen.
Dan geven we u graag uitleg!

null

Natuurlijkbeter ARTSENPRAKTIJK

Medische consulten door arts

Specialisatie (oor-)acupunctuur

Behandelingen

Medische keuringen

Uitleg en advies

BIG- en NAAV-geregistreerd

null

Natuurlijkbeter ONDERWIJS

Cursussen en nascholing
voor zorfprofessionals

Praktische cursussen voor leken

Studiemateiaal voor
studenten medische basiskennis

PDB-HBO gecertificeerd

null

Natuurlijkbeter BIBLIODRAMA

Spel rond verhalen

Persoonlijke ontdekkingstocht

Informeel

Verdiepend

Spannend

Leuk !!!

null

Natuurlijkbeter ROKENSTOPPEN

Informarie over tabak, roken en verslaving

Medische consulten
met individuele adviezen

Counseling, empowerment, acupunctuur

null

Natuurlijkbeter EDUCATION

Courses and CVT
for health care professionals

Practical courses for leans

Study material for students
Basic Medical Knowledge

null

Natuurlijkbeter

Ons logo is een gedeponeerd beeldmerk.

Natuurlijkbeter,
Natuurlijkbeter-artsenpraktijk,
-rokenstoppen, -onderwijs
en -bibliodrama
zijn KvK geregistreerde handelsnamen.

Disclaimer

De via dit medium verstrekte gegevens zijn informatief van aard en pretenderen niet volledig te zijn. De mogelijkheid dat gegevens verouderd of achterhaald zijn wordt niet uitgesloten.

Hoewel bij het samenstellen van deze webstek de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten drs. Korthout en de samenstellers van deze webstek iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze webstek beschikbaar is en evenzo voor eventuele gevolgen naar aanleiding van het gebruik van deze webstek.

Voor alle duidelijkheid wijst drs. Korthout ten aanzien van de webstek www.natuurlijkbeter.com en alle onderdelen daarvan met uitzondering van bepaalde (hyper)links en enkele afbeeldingen er op dat deze eigendom is van drs. A.C.F.M. Korthout te Sleeuwijk.

Waar er door deze webstek onbedoeld inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, kunnen deze belanghebbenden dit schriftelijk kenbaar maken, waarna de betreffende onderdelen van deze website terstond zullen worden verwijderd.

0
JAREN MENS- EN MILIEUVRIENDELIJKE DIENSTVERLENING
0
ERELID NEDERLANDSE ARTSEN ACUPUNCTUUR VERENIGING
0
winnaar van NPVA-Pruimenbloesemprijs